Interview with Prof. Dr. Anatoliy Marushchak on Cybersecurity

International Information Academy expert

Ukraine is considered to be a testing ground for cyberattacks from Russia. Can we say that the last six months before the elections, this cyber-activity has been intensified, and can we say that Ukraine is indeed a test ground and these tests will then be applied in Europe or other countries?

In the last 4-5 years, indeed, Ukraine has become a platform for testing cyber technologies. But I must point out that since 2017, our cyber security community has become more effective. And I think, it’s great that at the moment Ukraine not only detects attacks, but also counteracts. And now we can stop the negative consequences for the economy of the state and other spheres of activity – whether it is a state or a private sphere.

What are the main directions of the Russian hybrid war in Ukraine?

I can say that since 2014, there were fewer cyberattacks, but more informational influences on the population of Ukraine and the world community. The information flows were like this: there is a civil war in Ukraine, Ukraine is not able to build the state and the anti-constitutional things are taking place there. But in fact, the establishment of our state is going on, and this is understandable for the whole democratic world.

Regarding the cyber-attacks…Russia began to use them mostly because of the low efficiency of information attacks. It is about interfering by attacking the objects of critical infrastructure, with the purpose not only to cause economic and financial losses, but also to show the public that the state is incapable of creating institutions able to protect them from cyberattacks.

However, in recent years there are excellent examples which demonstrate that the Ukrainian cyber security community is able to defend itself against cyberattacks from the outside.

Of course, we are grateful to the international community for their help. For example, I can mention a special unit on cyber security created within the structure of the Ukrainian security service, which received equipment by the NATO program. I believe that this cooperation should be deepened, because Ukraine has such experience in countering cyber-threats, as no other country in the world.

What is the role of civil society in this confrontation?

The role of civil society is great. We can talk about a number of initiatives of non-governmental organizations and media initiatives aimed at increasing cyber-hygiene. There are a lot of such initiatives, and they apply to a wide range of audiences, ranging from school establishments to narrow circles, such as military and government officials.

So, can we say that Ukraine is no longer a weak spot on the digital map of Europe?

So, at the moment, we can say that we are building a system that is no longer as vulnerable as before to a system that responds to attacks and incidents to a greater extent than it was a few years ago. Of course, there are challenges we still have to tackle, both at the state level and at the level of interaction between the state and the private sector.
Україну називають полігоном випробувань кібер-атак з боку Росії. Чи можна сказати, що останні півроку після виборів ця кібер-активність посилилась, і чи можна сказати, що Україна і справді полігон і ці випробування потім будуть застосовуватись в Європі, чи інших країнах?

Останні 3-4 роки Україна і справді стала майданчиком, на якому випробовуються технології кібер-впливу. Але маю відзначити, що із 2017 року наше співтовариство із кібер-безпеки стало більш ефективним. І як на мене, це чудово, що наразі Україна не тільки виявляє атаки, але й протидіє їм. І має змогу зупинити негативні наслідки для економіки держави та інших сфер діяльності – чи то державної, чи то приватної сфери.

Які основні напрямки російської гібридної війни в Україні?

Можу сказати, що починаючи із 2014 року було менше кібер-атак, але більше інформаційних впливів на населення України та світову спільноту. Вони були пов’язані із тим, що начебто в Україні йде громадянська війна, начебто Україна не здатна збудувати державу і начебто в Україні відбуваються антиконституційні речі. Проте насправді, йде становлення нашої держави і це зрозуміло для всього демократичного світу.

Якщо говорити про кібер-атаки, то Росія почала їх використовувати здебільшого через низьку ефективність інформаційних атак. Йдеться про втручання в об’єкти критичної інфраструктури і метою не тільки нанести економічні та фінансові збитки, а із тим, щоб показати суспільству, що держава не здатна створити інститути, здатні їх захистити від кібер-атак.

Проте останні роки є чудові приклади, які демонструють, що українське товариство із кібер-безпеки спроможне захиститись від кібер-атак ззовні.

Звісно, ми вдячні і міжнародному співтовариству, бо, наприклад, у структурі СБУ створено спеціальний підрозділ із кібер-безпеки, який отримав обладнання по програмі НАТО. Я вважаю, що ця спіпраця має поглиблюватись, бо Україна має такий досвід із протидії кібер-загрозам, як ніяка інша країна світу.  

Яка роль громадянського суспільства у цьому протистоянні?

Роль громадянського суспільства надто велика. Тут треба відзначити ініціативи неурядових організацій, ініціативи медіа, які спрямовані на підвищення кібер-гігєни. Таких ініціатив дуже багато, і вони поширюються на різноманітні аудиторії – починаючи із шкільних установ, і завершуючи вузькими колами, як-то військовими та представниками державних органів.

Тож, ми можемо сказати, що Україна більше не є слабким місцем на цифровій мапі Європи?

Так, наразі можна сказати, що ми будуємо систему, яка вже не є такою уразливою, як раніше, систему, яка відповідає на атаки та інциденти в більшій мірі,  ніж це було ще кілька років тому. Звичайно, є виклики, із якими ще маємо боротись, як на державному рівні, так і на рівні взаємодії держави із приватним сектором.
Web
Analytics